Zawiadomienie na XXXV Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia  21.06.2018r.

 

Zawiadomienie na XXXV  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 28 czerwca 2018 roku o godz. 12:00

w budynku GEO-PARKU w Glince

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie góry Okrągła w sołectwie Złatna -
wystąpienie Wójta Gminy.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie góry Szczytkówka  w sołectwach: Ujsoły i Soblówka - wystąpienie Wójta Gminy.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2018 roku - wystąpienie pani  Edyty Mizia.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły na rok 2018 - wystąpienie pani Edyty Mizia.

9)      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z  realizacji budżetu za 2017 rok - wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły
b) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołów z kontroli wykonania  budżetu  oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku do Rady Gminy w Ujsołach  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
d)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji  Rewizyjnej - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2017 rok.

10)  Informacja Wójta o pracy między sesjami.

11)  Interpelacje i zapytania radnych.

12)  Wolne wnioski.

13)  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Grabowski

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-06-21 Regina Kotela 2018-06-21 14:10:27
(Alicja Krawiec)
2018-06-21 14:10:27
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły