Zawiadomienie na XXXII Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia  22.03.2018

 

Zawiadomienie na XXXII  Sesję VII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się

dnia 29 marca 2018 roku o godz. 9:00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)       Podjęcie decyzji w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Ujsoły funduszu soleckiego:

a) w przypadku decyzji pozytywnej - podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

b) w przypadku decyzji negatywnej - podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki- wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2018 roku - wystąpienie Sekretarza Gminy.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - wystąpienie pani  Alicji Krawiec.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ujsoły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- wystąpienie Pani Alicji Krawiec.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu Karty Mieszkańca Gminy Ujsoły"- wystąpienie Sekretarza Gminy.

10)    Podjęcie uchwały w sprawie określania  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w prowadzonym przez Gminę Ujsoły publicznym przedszkolu- wystąpienie kierownika Referatu Oświaty.

11)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu oraz w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły  oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.  3 ustawy Karta nauczyciela- wystąpienie kierownika Referatu Oświaty.

12)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły oraz warunków i sposobu ich przyznawania -wystąpienie kierownika Referatu Oświaty.

13)    Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły -wystąpienie kierownika Referatu Oświaty.

14)  Informacja Wójta o pracy między sesjami.

15)  Interpelacje i zapytania radnych.

16)  Wolne wnioski.

17)  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ujsoły

Kazimierz Grabowski           


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-03-22 Regina Kotela 2018-03-22 13:47:28
(Alicja Krawiec)
2018-03-22 13:50:53
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły