Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi za rok 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI  PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI

ZA ROK 2021

 

Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j.Dz.U. 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.).

W roku 2021  Gmina   Ujsoły na realizację  zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe  przeznaczyła kwotę   10 000,00 zł.

  Współpraca Gminy Ujsoły  z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach:

a)      pomocniczości,

b)      suwerenności stron

c)      partnerstwa,

d)      efektywności,

e)      uczciwej konkurencji i jawności

 

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi  obowiązujący w roku 2021 przyjęty został  Uchwałą Rady Gminy w Ujsołach Nr XXXI/244/2021 z dnia  30 listopada 2021 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  Programu współpracy,  zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert.

W roku 2021 ogłoszono jeden konkurs , który zgodnie z  listą zadań priorytetowych przyjętą Programem współpracy   obejmował  realizację zadań z dziedziny:

 „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. - na realizację którego  przeznaczono kwotę  10 000 zł  .

 

Otwarty konkurs ofert  ogłoszono w dniu 01 lipca 2021 roku . W odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta .

 

Gmina Ujsoły zgodnie z postanowieniami Programu współpracy wspiera  organizacje pozarządowe również w formie niefinansowej poprzez udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń na cele statutowe organizacji, konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego.

 Organizacje  pozarządowe działające w obszarze sportu wspierane są finansowo na podstawie odrębnych przepisów tj. Uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30.11.2012 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ujsoły.

 

 

Sporz. J.Grygny

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-07-18 Julia Grygny 2022-07-18 11:05:35
(Regina Kotela)
2022-07-18 11:05:51
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły