Raport o stanie Gminy Ujsoły za rok 2021

Art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Debata nad Raportem o stanie gminy odbędzie się na XXXIX Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 24 czerwca 2022 o godz. 11.00 w budynku Organistówki.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021.pdf 2022-05-31 13:58:00 5.5 MB
2_Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie.docx 2022-05-31 13:57:00 19 kB
Uchwała XXXIII 256 2021 w sprawie WPF.pdf 2022-05-31 14:26:00 4.9 MB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-05-31 Katarzyna Wydra 2022-05-31 13:57:07
(Regina Kotela)
2022-06-08 09:32:25
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły