Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia 28.11.2022 r.

PN/18/2022

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujsoły

 

            Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający zawiadamia, co następuje:

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 1

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

ul. Kabaty 2, 34 – 300 Żywiec

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Oferta nr 1: BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

ul. Kabaty 2, 34 – 300 Żywiec

Wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tj. Cena 60,00 pkt, termin zapłaty faktury 40,00 pkt. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Ocena ofert:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena 60 pkt

Liczba pkt w kryterium Termin zapłaty faktury 40 pkt

Razem

1

60,00

40,00

100,00

 

Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-11-28 Bartłomiej Kruszyński 2022-11-28 11:29:12
(Regina Kotela)
2022-11-28 11:29:12
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły