INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

STYPENDIA SZKOLNE

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (t.j.Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)
  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Ujsoły.

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wnioski należy składać w Urzędu Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1

Termin składania wniosków  do 15 września;

- w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

- w  przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


    O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Ujsołach  ul. Gminna1, 338647350 wew. 26 .

w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek –środa 7:00-15:00, czwartek 7:00-17:00, piątek 7:00-13:00.  

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf 2020-09-07 12:12:00 237 kB
Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujsoły.pdf 2020-09-07 12:04:00 201 kB
wniosek o zasiłek.docx 2020-09-07 12:04:00 37 kB
wniosek stypendium szkolne.doc 2020-09-07 12:04:00 168 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-09-07 Wioletta Gizicka 2020-09-07 12:03:32
(Alicja Krawiec)
2020-09-07 12:03:32
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły