Zawiadomienie na XLVII Sesję Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia  31.01.2023 r.

 

 

Zawiadomienie na XLVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 7 lutego 2023 r. roku o godz. 9.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej wystąpienie Skarbnika Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego wystąpienie Skarbnika Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ujsołach – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XX/155/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz  właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ujsoły– wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoływystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 15.12.2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach  poprzez likwidację jej filii w Złatnej  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach  poprzez likwidację jej filii w Soblówce  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 15. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Ujsoły – wystąpienie Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ujsołach
 16. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-01-31 Regina Kotela 2023-01-31 10:24:43
(Regina Kotela)
2023-02-06 14:38:56
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły