INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Przetargu nieograniczonego pn.: „Remont dróg gminnych i muru oporowego na terenie Gminy Ujsoły”, nr ref.: PN/02/2018 w zakresie części zamówienia nr 2

      Ujsoły, dnia 4.06.2018r.

 

 

Zamawiający:            Gmina Ujsoły

                                    ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły.

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Remont dróg gminnych i muru oporowego na terenie Gminy Ujsoły”, nr ref.: PN/02/2018

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie części zamówienia nr 2

 

Zamawiający, działając na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w zw. art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części zamówienia nr 2 - „Remont drogi na Smereków Wielki w km 0+379 - 0+459”.

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Z kolei przepis art. 93 ust. 2 ustawy pzp statuuje, iż w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia m. in. przepis art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp stosuje się odpowiednio.

 

W postępowaniu dla części zamówienia nr 2 nie złożono żadnej oferty. Z tego względu, Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie w zakresie tej części zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) w zw. art. 93 ust. 2 ustawy pzp.

 

 Z poważaniem

Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-06-04 Bartłomiej Kruszyński 2018-06-04 08:09:17
(Alicja Krawiec)
2018-06-04 08:09:53
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły