Informacja z otwarcia ofert - PN/08/2017 „Remont drogi Młoda Hora w Soblówce w km 0+524 - 0+731”

PN/08/2017                                                                                                                                                                            Ujsoły, dnia 21.09.2017r.

 

 

 

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.09.2017r., w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont drogi Młoda Hora w Soblówce w km 0+524 - 0+731”:  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

(PLN)

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

STOLBUD SZCZOTKA Szczotka Jerzy, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza.

111.751,37

Do 15.11.2017r.

60 m-cy

Jednorazowo

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe Grzegorz Bryja, Złatna 282, 34-371 Ujsoły.

106.903,28

Do 15.11.2017r.

60 m-cy

Jednorazowo

 

            Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 131.963,35 PLN brutto.

 

            Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkr 23 ustawy pzp[1].[1]Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-09-22 Bartłomiej Kruszyński 2017-09-22 07:30:40
(Alicja Krawiec)
2017-09-22 07:30:40
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły