Zawiadomienie o wyniku postępowania PN/07/2017.

                 

 

                        Ujsoły, dnia 27.07.2017 r.

 

 

 

Dotyczy:                     Przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego na wyprzedające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, nr ref. PN/07/2017.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

 

Udzielenie kredytu długoterminowego na wyprzedające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

 

  1. 1.    WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

    

numer oferty: 1

 

firma (nazwa):   BANK Spółdzielczy w Rajczy

 

za cenę brutto - koszt udzielonego kredytu: 9.979,02

termin uruchomienia kredytu: jeden dzień roboczy

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena oraz termin uruchomienia kredytu, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100,00 pkt.

 

  1. OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

BANK Spółdzielczy w Rajczy

ul. Górska 5,

34-370 Rajcza.

 

  1. 3.    PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty brutto (zł)

Termin uruchomienia kredytu

Najniższa Cena

Termin uruchomienia kredytu

Razem

1

9.979,02

Jeden dzień roboczy

60,00

40,00

100,00

 

                                                                 Wójt Gminy

Tadeusz Piętka                                                                   

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-07-27 Bartłomiej Kruszyński 2017-07-27 08:14:20
(Alicja Krawiec)
2017-07-27 08:14:20
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły