Informacja z otwarcia ofert - przetarg na usługi pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na wyprzedające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”:

PN/07/2017                                                                                                                                                                            Ujsoły, dnia 11.07.2017r.

 

 

 

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 11.07.2017r., w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego na wyprzedające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”:  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

(PLN) – koszt udzielonego kredytu

Termin uruchomienia kredytu

Termin realizacji zamówienia

Termin płatności

1

BANK Spółdzielczy w Rajczy

ul. Górska 5, 34-370 Rajcza.

9.979,02

Jeden dzień roboczy

do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zgodnie z SIWZ

 

            Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (koszt udzielonego kredytu): 10.000,00 PLN brutto.

 

            Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkr 23 ustawy pzp[1].[1] Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-07-11 Bartłomiej Kruszyński 2017-07-11 12:36:11
(Alicja Krawiec)
2017-07-11 12:36:11
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły