Zawiadomienie o wyniku postępowania PN/06/2017

                                                                                                                      Ujsoły, dnia 12.06.2017 r.

 

 

 

Dotyczy:                     Przetargu nieograniczonego pn.: „Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”, nr ref. PN/06/2017.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:

 

„Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

 

Dla części zamówienia nr 1 – „Dostawa quada z przyczepą

 

  1. 1.    WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

    

numer oferty: 2

 

firma (nazwa):   Concept Sp. z o.o.

 

za cenę brutto: 44.157,00 zł

okres gwarancji: 24 m-ce

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczącym części zamówienia nr 1 oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena oraz okres gwarancji, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 60,00 pkt.

 

  1. OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

PHU WARIANT 2 Krzysztof Węgrzyn

ul. Oswobodzenia 1,

40-403 Katowice.

2

Concept Sp. z o.o.   

Al. Gen. W. Andersa 591,

43-300 Bielsko-Biała.

 

  1. 3.    PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty brutto (zł)

Okres gwarancji (m-ce)

Najniższa Cena

Okres gwarancji

Razem

1

59.700,00

24

44,38

0,00

44,38

2

44.157,00

24

60,00

0,00

60,00

 

 

Dla części zamówienia nr 2 – „Dostawa skutera śnieżnego z przyczepą

 

  1. 1.    WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

    

numer oferty: 2

 

firma (nazwa):   „WAWROSZ” Spółka Jawna

 

za cenę brutto: 55.965,00 zł

okres gwarancji: 36 m-cy

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczącym części zamówienia nr 2 oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena oraz okres gwarancji, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 70,00 pkt.

 

  1. OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

PHU WARIANT 2 Krzysztof Węgrzyn

ul. Oswobodzenia 1,

40-403 Katowice.

2

„WAWROSZ” Spółka Jawna

ul. Warszawska 158,

43-300 Bielsko-Biała.

3

Concept Sp. z o.o.   

Al. Gen. W. Andersa 591,

43-300 Bielsko-Biała.

 

  1. 3.    PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty brutto (zł)

Okres gwarancji (m-ce)

Najniższa Cena

Okres gwarancji

Razem

1

69.800,00

24

48,11

0,00

48,11

2

55.965,00

36

60,00

10,00

70,00

3

75.399,00

24

44,54

0,00

44,54

 

 

Dla części zamówienia nr 3 – „Dostawa sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

  1. 1.    WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

    

numer oferty: 1

 

firma (nazwa):   Arpapol 8 Sp. z o.o.

 

za cenę brutto: 57.999,00 zł

okres gwarancji: 24 m-ce

 Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczącym części zamówienia nr 3 oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena oraz okres gwarancji, jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 60,00 pkt.

 

  1. OFERTY DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Arpapol 8 Sp. z o.o.

ul. Towarowa 24,

43-300 Bielsko-Biała.

 

  1. 3.    PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W SIWZ DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr oferty

Dane z Oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty brutto (zł)

Okres gwarancji (m-ce)

Najniższa Cena

Okres gwarancji

Razem

1

57.999,99

24

60,00

0,00

60,00

 

                                                       Z poważaniem   

Tadeusz Piętka

Wójt Gminy                                                                         

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-06-12 Bartłomiej Kruszyński 2017-06-12 09:57:22
(Alicja Krawiec)
2017-06-12 09:57:22
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły