PN/06/2017- Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami.

Ujsoły, dnia 22.05.2017 r.

PN/06/2017

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

wg rozdzielnika

 

 

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami.

 

 

Zamawiający – Gmina Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/06/2017, pn.: Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

 

 

PYTANIE 1:

 

Czy dopuścicie Państwo oferenta, który nie przedstawi referencji do skutera śnieżnego? Do tej pory bardzo mało było ogłoszonych przetargów na dostawę skuterów śnieżnych. Może natomiast przedstawić faktury sprzedaży skuterów śnieżnych odbiorcom indywidualnym?

 

ODPOWIEDŹ 1:

 

Zgodnie z pkt 7 ppkt 1 lit. a) SIWZ, Wykonawca, dla celów wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, powinien przedłożyć - poza wykazem dostaw - dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Z powyższego wynika, iż dowodem takim może być również faktura VAT, jeżeli zawiera ona potwierdzenie odbiorcy dostawy, że dostawa ta została wykonana należycie.

 

PYTANIE 2:

 

Zwracam uwagę, że pojazd typu „quad” (czterokołowy) rejestrowany w kategorii L7e czy T3 nie może posiadać większej mocy silnika niż 15Kw czyli 20,4KM. Wnioskuję o ustalanie faktycznej mocy netto (przypominam, że w Polsce obowiązują jednostki SI).

 

ODPOWIEDŹ 2:

 

Wszelkie parametry dotyczące pojazdu „quad”, zostały wskazane w pkt 3 ppkt 3 SIWZ. W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w oznaczaniu parametrów.

 

PYTANIE 3:

 

Wnioskuje o zrezygnowanie z zabezpieczeń finansowych do przetargu „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”, które nie wpływają na pozytywną współpracę. Zabezpieczeniem powinny być referencje i polecenia firm, z którymi współpracuje się czy dostarcza sprzęt ratowniczy itp.

 

ODPOWIEDŹ 3:

 

Zamawiający nie zamierza rezygnować z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 18 SIWZ.

 

PYTANIE 4:

 

Dotyczy cz1 sprecyzowanie wyposażania: kosz metalowy na bagażnik, ????

 

ODPOWIEDŹ 4:

 

Wszelkie parametry dotyczące pojazdu „quad”, zostały wskazane w pkt 3 ppkt 3 SIWZ. Wskazany przez Wykonawcę parametr został określony precyzyjnie, więc nie wymaga dodatkowego doprecyzowania.

 

PYTANIE 5:

 

Zwracam się z zapytaniem czy do w/ w postępowania będzie dopuszczony pojazd typu quad o mocy 44 KM?

 

ODPOWIEDŹ 5:

 

Zamawiający określił minimalne parametry dotyczące pojazdu typu „quad” w pkt 3 ppkt 3 SIWZ. W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian.

 

PYTANIE 6:

 

Zwracam się z zapytaniem czy do w/w postępowania będzie dopuszczony skuter śnieżny dwuosobowy o  następujących parametrach:?

  • Pojemność silnika 544 cc
  • Moc – 50 KM
  • Silnik chłodzony powietrzem
  • Rok produkcji 12.10.2015 Rok modelowy 2016

 

 

 

ODPOWIEDŹ 6:

 

Zamawiający określił minimalne parametry dotyczące skutera śnieżnego w pkt 3 ppkt 4 SIWZ. W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian.

 

PYTANIE 7:

 

W związku z  zapisem  umieszczonym w: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ogłoszenie nr 510493-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

Którego treść brzmi:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych .

Czy będą dopuszczone do postępowania podmioty nie ujęte w tym zapisie?

 

ODPOWIEDŹ 7:

 

Z treści ogłoszenia o zamówieniu nr 510493-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. – dotyczącego przedmiotowego zamówienia - jednoznacznie wynika, że Zamawiający nie wskazuje, aby o zamówienie mogły się ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. O powyższym świadczy zapis w postaci „Nie”, znajdujący  się w treści ogłoszenia pod cytowanym przez Wykonawcę warunkiem.

 

Z poważaniem

Tadeusz Piętka

Wójt Gminy

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-05-22 Bartłomiej Kruszyński 2017-05-22 13:33:36
(Alicja Krawiec)
2017-05-22 13:33:36
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły