OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

Ogłoszenie nr 510493-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. 

Gmina Ujsoły: Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Przedmiotowe zamówienie dofinansowywane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujsoły, krajowy numer identyfikacyjny 55209900000, ul. ul. Gminna  1 , 34371   Ujsoły, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-33 8647350, e-mail ugujsoly@ujsoly.com.pl, faks 0-33 8647354. 
Adres strony internetowej (URL): www.ujsoly.com.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.bip.ujsoly.com.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
Numer referencyjny: PN/06/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczego do OSP w Ujsołach, obejmująca quad z przyczepą, skuter śnieżny z przyczepą, cysternę na wodę pitną, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, pompę pływającą oraz dwie piły spalinowe. 2. Zamówienie podzielone zostało na 3 następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 – „Dostawa quada z przyczepą”; 2) Część zamówienia nr 2 – „Dostawa skutera śnieżnego z przyczepą”; 3) Część zamówienia nr 3 – „Dostawa sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”. 3. W ramach części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć quada z przyczepą, spełniającego następujące parametry techniczne: pojazd czterokołowy z napędem na wszystkie koła napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o poj. do 700 cm3, chłodzonym cieczą, maksymalnie dwucylindrowy silnik, moc min. 48 KM, wspomaganie układu kierowniczego, dwuosobowy, wciągarka o uciągu min. 1,3 tony, zaczep pod przyczepę z gniazdem elektrycznym, oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego z sygnałem dźwiękowym (2 lampy z przodu i dwie lampy z tyłu) bampery z przodu i tyłu, kosz metalowy na bagażnik, z pełną dokumentacją do rejestracji. Przyczepa o lekkiej ażurowej konstrukcji z dyszlem do holowania za pojazdem, wyposażona w homologowany uchwyt na zaczep kulowy oraz pałąk ochronny dla noszy koszowych poszkodowanego otwierany na zawiasie, oświetlenie. 4. W ramach części zamówienia nr 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć skuter śnieżny z przyczepą spełniający następujące parametry techniczne: pojazd transportowy o następujących wymaganiach: min. dwusuwowy, min. 2 cylindrowy silnik, pojemność min. 700 cm3, chłodzony cieczą, moc min. 100 KM, gąsienica o szerokości min. 20 cali, a długości min. 150 cali, oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego z sygnałem dźwiękowym (dwie lampy z przodu i jedna z tyłu na pałąku za siedzeniem) dwuosobowy, zaczep transportowy do sań, oklejony naklejkami „STRAŻ”. Sanie transportowe o zabudowie z laminatu poliestrowo-szklanego poruszające się na ocynkowanych płozach. Połączenie sań ze skuterem poprzez specjalny dyszel z amortyzacją sprzęgu. Waga sań do 80 kg. 5. W ramach części zamówienia nr 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozostały sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, w następującym zakresie: 1) cysterna na wodę – przeznaczona na wodę pitną o poj. od 3000 l do 5000 l, wyposażona w pojedynczą komorę wraz z falochronem, konstrukcja nośna: wręgi stalowe, poszycie blacha ze stali nierdzewnej, wyposażenie cysterny: 3 kurki czerpalne oraz zawór, zakończony końcówką strażacką do napełniania oddolnego, do cysterny winien być wydany atest Państwowego Zakładu Higieny. Cysterna na podwoziu jednoosiowym umożliwiającym jej przewożenie, wyposażona w układ hamulcowy i oświetlenie; 2) agregat prądotwórczy – odznaczający się mocą 11,3 kW, prądem znamionowym na poziomie: 49,1 A, napięciem 230 V oraz częstotliwością 50 Hz. Powinien być w 4 szt. różnych gniazd, umożliwiających odbiór energii. Oczekuje się po tym urządzeniu zużycia paliwa na poziomie do 5 l na godzinę pracy; 3) pompa szlamowa - minimalna moc 5,3 kW, zasilanie - benzyna, zbiornik umożliwiający pracę urządzenia bez jego tankowania min. przez 2,5 godziny, pozostałe parametry pompy: wysokość podnoszenia min. 27 m, wysokość ssania - min. 8 m, wydajność min. 1350 l wody na godzinę pracy; 4) pompa pływająca – moc silnika min. 4 kW, wydajność pracy min. 15 m3 wody na godzinę pracy, wysokość podnoszenia min. 10m; 5) dwie piły spalinowe - spalinowe pilarki łańcuchowe, o mocy: 2,2 kW przy pojemności skokowej około 40 cm sześć. - w przypadku pierwszej piły, oraz 3,4 kW przy pojemności skokowej około 60 cm sześć. – w przypadku drugiej piły. 3. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy. 4. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji za przedmiot każdej części zamówienia wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, wówczas Zamawiający za okres gwarancji przyjmie minimalny wymagany okres, tj. 24 miesiące. 5. Przedmiot każdej części zamówienia objęty jest 24 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru dostawy przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru. 6. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Dostarczane sprzęty powinny spełniać wszelkie wymogi, normy oraz warunki dla urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie. 8. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach, ul. Księdza Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoły, w terminie wskazanym w pkt 4 SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania w sposób trwały dostarczonego sprzętu, zgodnie z zasadami promocji obowiązującymi dla RPO WSL na lata 2014-2020, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym. 10. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza, w ramach każdej części zamówienia, dostawę sprzętów równoważnych do opisanych powyżej. Zaoferowane sprzęty równoważne muszą posiadać te same lub bardzo zbliżone parametry techniczne (waga, moc, pojemność, wymiary, itp.) oraz być wykonane z tych samych lub bardzo zbliżonych materiałów, co dany sprzęt określony przez Zamawiającego powyżej. 12. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć w ofercie, którego sprzętu dotyczy oferta równoważna oraz winien wykazać, że oferowane przez niego sprzęty spełniają kryterium równoważności w stosunku do sprzętów wskazanych przez Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 35110000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

34144000-8

34144212-7

34144213-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 0,00 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-06-30 00:00:00 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Dla części zamówienia nr 1: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą quada o wartości dostawy co najmniej 50.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby w/w dostawa została wykonana należycie. Dla części zamówienia nr 2: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą skuter śnieżny o wartości dostawy co najmniej 45.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby w/w dostawa została wykonana należycie. Dla części zamówienia nr 3: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą sprzęt wykorzystywany do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych lub ratowniczy w pożarnictwie o wartości dostawy co najmniej 50.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby w/w dostawa została wykonana należycie. W razie składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku dla każdej z wybranych części. Oznacza to, że warunki się sumują. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 u.p.z.p.. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 3. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A . http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 9. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi; 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w następujących kwotach: a) dla części zamówienia nr 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), b) dla części zamówienia nr 2 – 900,00 zł (słownie dziewięćset złotych 00/100), c) dla części zamówienia nr 3 – 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100). 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej; - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Rajcza O/ w Ujsołach Nr: 29 8125 1018 0000 0228 2000 0100 Przelew powinien wskazywać numer, nazwę postępowania, w którym składana jest oferta. 2) Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Gminy Ujsoły, tj. w Ujsołach przy ul. Gminnej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Najniższa Cena

60

Okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 16. 2. Zmiana może obejmować: 1) pominięcie jakiejkolwiek części Usług/Dostaw (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim); 2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Usług/Dostaw, w tym zmiana terminu wykonania Umowy; 3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Usług/Dostaw innym zakresem Usług/Dostaw przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w terminach realizacji Dostawy i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 – 6. 8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 9. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 16. 11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 13. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 9 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 14. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z dokumentów wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 litera b) i c). 15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 16. Każda zmiana do Umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-05-25 , godzina: 9:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Dla wszystkich części zamówienia. 1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny podanej w ofercie przez Wykonawcę. 2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Rajcza O/ w Ujsołach Nr: 29 8125 1018 0000 0228 2000 0100 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu; c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; d) kwotę gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 6) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust 1 u.p.z.p. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), tj. od daty wystawienia (bez uwag) protokołu odbioru. 2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej IDW jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa quada z przyczepą

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć quada z przyczepą, spełniającego następujące parametry techniczne: pojazd czterokołowy z napędem na wszystkie koła napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o poj. do 700 cm3, chłodzonym cieczą, maksymalnie dwucylindrowy silnik, moc min. 48 KM, wspomaganie układu kierowniczego, dwuosobowy, wciągarka o uciągu min. 1,3 tony, zaczep pod przyczepę z gniazdem elektrycznym, oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego z sygnałem dźwiękowym (2 lampy z przodu i dwie lampy z tyłu) bampery z przodu i tyłu, kosz metalowy na bagażnik, z pełną dokumentacją do rejestracji. Przyczepa o lekkiej ażurowej konstrukcji z dyszlem do holowania za pojazdem, wyposażona w homologowany uchwyt na zaczep kulowy oraz pałąk ochronny dla noszy koszowych poszkodowanego otwierany na zawiasie, oświetlenie. 2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy. 3. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji za przedmiot każdej części zamówienia wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, wówczas Zamawiający za okres gwarancji przyjmie minimalny wymagany okres, tj. 24 miesiące. 4. Przedmiot każdej części zamówienia objęty jest 24 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru dostawy przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru. 5. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Dostarczany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi, normy oraz warunki dla urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie. 8. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach, ul. Księdza Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoły, w terminie wskazanym w pkt 4 SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania w sposób trwały dostarczonego sprzętu, zgodnie z zasadami promocji obowiązującymi dla RPO WSL na lata 2014-2020, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym. 10. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza, w ramach każdej części zamówienia, dostawę sprzętów równoważnych do opisanych powyżej. Zaoferowane sprzęty równoważne muszą posiadać te same lub bardzo zbliżone parametry techniczne (waga, moc, pojemność, wymiary, itp.) oraz być wykonane z tych samych lub bardzo zbliżonych materiałów, co dany sprzęt określony przez Zamawiającego powyżej. 12. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć w ofercie, którego sprzętu dotyczy oferta równoważna oraz winien wykazać, że oferowane przez niego sprzęty spełniają kryterium równoważności w stosunku do sprzętów wskazanych przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35110000-8, 34144000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-06-30 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Najniższa Cena

60

Okres gwarancji

40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa skutera śnieżnego z przyczepą

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach części zamówienia nr 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć skuter śnieżny z przyczepą spełniający następujące parametry techniczne: pojazd transportowy o następujących wymaganiach: min. dwusuwowy, min. 2 cylindrowy silnik, pojemność min. 700 cm3, chłodzony cieczą, moc min. 100 KM, gąsienica o szerokości min. 20 cali, a długości min. 150 cali, oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego z sygnałem dźwiękowym (dwie lampy z przodu i jedna z tyłu na pałąku za siedzeniem) dwuosobowy, zaczep transportowy do sań, oklejony naklejkami „STRAŻ”. Sanie transportowe o zabudowie z laminatu poliestrowo-szklanego poruszające się na ocynkowanych płozach. Połączenie sań ze skuterem poprzez specjalny dyszel z amortyzacją sprzęgu. Waga sań do 80 kg. 2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy. 3. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji za przedmiot każdej części zamówienia wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, wówczas Zamawiający za okres gwarancji przyjmie minimalny wymagany okres, tj. 24 miesiące. 4. Przedmiot każdej części zamówienia objęty jest 24 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru dostawy przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru. 5. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Dostarczany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi, normy oraz warunki dla urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie. 8. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach, ul. Księdza Piotrowskiego 28, 34-371 Ujsoły, w terminie wskazanym w pkt 4 SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania w sposób trwały do

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
OZ_GU_dostawa_sprzętu_OSP_III.doc 2017-05-17 12:40:00 169 kB
UM_GU_dostawa_sprzętu_OSP_III.doc 2017-05-17 12:40:00 883 kB
SIWZ_GU_dostawa_sprzętu_OSP_III.doc 2017-05-17 12:40:00 1.1 MB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-05-17 Bartłomiej Kruszyński 2017-05-17 12:39:11
(Alicja Krawiec)
2017-05-17 12:39:11
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły