Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Ujsoły , że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Ujsoły  danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Ujsoły. Adres Urzędu Gminy Ujsoły : ul.Gminna 1 , 34-371 Ujsoły , tel 33 8647 350/351


2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni  Julia Grygny , tel. 33 8647 350/351 wew.31

                                       e-mail : iod@ujsoly.com.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Ujsoły ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego

  Urząd Gminy w Ujsołach  prowadzi monitoring wizyjny  parkingu oraz terenu bezpośrednio przyległego  do budynku administracyjnego  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.  Kontakt Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 33 8647 350 wew.31 lub adresem iod@ujsoly.com.pl  Każda Osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych wynosi do 21 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-07-02 Julia Grygny 2018-07-02 12:34:52
(Alicja Krawiec)
2021-12-17 11:13:39
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły