O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w rejonie amfiteatru w Ujsołach

Dnia  12 stycznia 2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Ujsoły

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie amfiteatru w Ujsołach

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ujsoły uchwały nr LIX/426/2023 w dniu  28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Amfiteatru w Ujsołach. Obszar sporządzenia zmiany planu miejscowego został oznaczony na załączniku graficznym do ww. uchwały. Celem sporządzenia planu miejscowego jest dopuszczenie budowy zadaszenia nad widownią estrady oraz ustalenie gabarytów i formy tego zadaszenia.

Na podstawie art. 39 i art. 46 pkt. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian planu miejscowego lub w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ujsoły - w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły - w postaci papierowej, lub elektronicznej na adres ugujsoly@ujsoly.com.pl.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (nr działki i nazwa obrębu), wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Wnioski należy składać w terminie do dnia 2 lutego 2024 r.

 

 

 Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

            W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej „RODO”:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ujsoły z siedzibą w Urzędzie Gminy Ujsoły: ul. Gminna 1 , 34-371 Ujsoły , tel. 33 8647 350, tel. 33 8647 351,
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Julia Grygny. Z Inspektorem można skontaktować się  w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ujsoly.com.pl,

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

  1. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z realizacją zadania własnego Gminy Ujsoły w zakresie planowania przestrzennego określonego przepisami prawa (ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  2. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który zostanie wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  4. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     sprostowania swoich danych osobowych,

c)     usunięcia swoich danych osobowych,

d)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)     przenoszenia swoich danych osobowych,

f)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g)     do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,

h)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

            Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

            W związku z przetwarzaniem przez Wójta danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania planistycznego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

            Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie wpływa na przebieg i wynik postępowania planistycznego.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Obwieszczenie.pdf 2024-01-12 09:24:00 901 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-01-12 Regina Kotela 2024-01-12 09:23:55
(Regina Kotela)
2024-01-12 09:23:55
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły