O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY UJSOŁY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW ZABUDOWY I OBSZARÓW ROLNYCH W GMINIE UJSOŁY DLA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 9252/2 OBRĘB UJSOŁY PRZY UL. DANIELKI

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta gminy UjsołY

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW ZABUDOWY I OBSZARÓW ROLNYCH W GMINIE UJSOŁY DLA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 9252/2 OBRĘB UJSOŁY PRZY UL. DANIELKI

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW ZABUDOWY I OBSZARÓW ROLNYCH W GMINIE UJSOŁY DLA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 9252/2 OBRĘB UJSOŁY PRZY UL. DANIELKI

w dniach od 15 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Ujsoły w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.ujsoly.com.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 28 lipca 2023 r. o godz. 13:00 w budynku Organistówki (ul. Ks. Piotrowskiego 2) w Ujsołach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 39 ust.1, art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), każdy może wnieść uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 8c w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi należy składać do Wójta Gminy Ujsoły, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której dotyczą, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ugujsoly@ujsoly.com.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-07-04 Regina Kotela 2023-07-04 10:21:13
(Regina Kotela)
2023-07-04 10:21:13
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły