O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy UJSOŁY o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta Gminy UJSOŁY

o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. W terenie „u.KP.5” w rejonie kościoła parafialnego w Ujsołach

2. dla części działki nr 9252/2 obręb Ujsoły przy ul. Danielki

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ujsoły:

a)     uchwały nr XLVIII/362/2023 w dniu 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły w terenie „u.KP.5” w rejonie kościoła parafialnego w Ujsołach. Obszar sporządzenia zmiany planu miejscowego został oznaczony na załączniku graficznym do ww. uchwały. Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego jest dopuszczenie niewielkiego budynku o funkcjach sakralnych, technicznych, higieniczno-sanitarnych.

2)    uchwały nr  XLIV/331/2022 w dniu 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły dla części działki nr 9252/2 obręb Ujsoły przy ul. Danielki. Obszar sporządzenia zmiany planu miejscowego został oznaczony na załączniku graficznym do ww. Uchwały. Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego jest rozszerzenie terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności.

Na podstawie art. 39 i art. 46 pkt. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian planu miejscowego lub w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ujsoły - w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły - w formie papierowej, lub elektronicznej na adres ugujsoly@ujsoly.com.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (nr działki i nazwa obrębu). Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

 

Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

            W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej „RODO”:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ujsoły z siedzibą w Urzędzie Gminy Ujsoły: ul. Gminna 1 , 34-371 Ujsoły , tel. 33 8647 350, tel. 33 8647 351,
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Julia Grygny. Z Inspektorem można skontaktować się  w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ujsoly.com.pl,

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

  1. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z realizacją zadania własnego Gminy Ujsoły w zakresie planowania przestrzennego określonego przepisami prawa (ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  2. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który zostanie wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  4. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do:

b)     dostępu do swoich danych osobowych,

c)     sprostowania swoich danych osobowych,

d)     usunięcia swoich danych osobowych,

e)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f)      przenoszenia swoich danych osobowych,

g)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

h)     do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,

i)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

            Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

            W związku z przetwarzaniem przez Wójta danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania planistycznego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

            Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie wpływa na przebieg i wynik postępowania planistycznego.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-03-14 Martyna Szewczyk 2023-03-14 14:20:32
(Regina Kotela)
2023-03-14 14:20:32
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły