Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince

Ujsoły, dnia 29.05.2023 r.

 

Wójt Gminy Ujsoły

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince  

Warunki przystąpienia do konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz  U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.) to jest:

        I.            Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;

2)     ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)     posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)     uzyskał:

a)      co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

b)     w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem stanowiska    dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;

5)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7)     nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 212), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

     II.            Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może  zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz

2)     spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

   III.            Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)     posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)     spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

   IV.            Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również:

1)     nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)     nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3)     nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania, co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

      V.            Zgodnie z § 1 ust.3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. z 2021 r. poz.1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)     uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji  funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)     stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)     oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)     datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)     poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)     poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)     w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

a)      dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

b)     dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)      dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)     poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)     oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)     oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 212), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.poz.1781) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Ujsoły  moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Glince. Przyjmuję do wiadomości, że istnieje obowiązek upowszechnienia informacji  o wyniku postępowania na stronie internetowej  oraz w miejscu ogólnodostępnym Urzędu Gminy Ujsoły  i wyrażam na to zgodę.”

   VI.            Oferty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku do godz.15.00 w następujący sposób:

-  osobiście- w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej, imieniem i nazwiskiem, nr telefonu oraz z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince ”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujsołach  przy ul. Gminnej 1, 34-371 Ujsoły (pok. 1)

- za pomocą poczty- w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji zwrotnej, imieniem i nazwiskiem, nr telefonu oraz dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince ”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujsołach  przy ul. Gminnej 1, 34-371 Ujsoły (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Ujsoły). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się  składania ofert w postaci elektronicznej.

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ujsoły.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób. Na żądanie organu prowadzącego jednostkę oświatową kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. V pkt 4-7,12,13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja  konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince.pdf 2023-05-29 12:50:00 2.4 MB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-05-29 Wioletta Gizicka 2023-05-29 12:49:34
(Alicja Krawiec)
2023-05-29 12:49:34
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły