Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze RO.2110.1.2019

Wójt Gminy Ujsoły z siedzibą w Ujsołach ul. Gminna 1,  34-371 Ujsoły  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Ujsoły

 

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym
  2. posiadane pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie , których obowiązek podania nie wynika przepisów prawa
  5. umiejętność obsługi programów MS Office, internetu, poczty elektronicznej

 

Wymagania dodatkowe:

Podstawowa znajomość przepisów:

1. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustawy o rachunkowości.

3. Ustawy o finansach publicznych.

4. Preferowane doświadczenie  w pracy w administracji publicznej.

5. Komunikatywność

 

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 

1. Prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich weryfikacja, konfrontacja, rozliczanie i uzgadnianie.

2. Dokonywanie przypisów i odpisów w urządzeniach księgowych na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz deklaracji korygujących.

3.  Podejmowanie czynności egzekucyjnych w związku z nieterminowym uiszczaniem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.  Przygotowanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

5. Wystawianie i prowadzenie ewidencji not obciążeniowych.

5. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

6. Weryfikacja i konfrontacja faktur za energię elektryczną gminy i jej jednostek.

 

Warunki pracy:

1. Pełny wymiar czasu pracy - umowa na czas określony - 1 rok.

2. Miejsce pracy : Urząd Gminy Ujsoły ul. Gminna 1 , budynek urzędu nie jest wyposażony w windę, brak podjazdu ,  poruszanie się po schodach, biuro na II piętrze, węzeł sanitarny na I piętrze budynku, szerokie korytarze, brak możliwości poruszania się na wózku.

3. Stanowisko wymaga wysokiego stopnia samodzielności, bezpośredniego oraz telefonicznego  kontaktu z interesantami oraz instytucjami publicznymi.

4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ujsoły.

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W  miesiącu maju 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ujsoły w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Niezbędne dokumenty:

1. wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny stanowiący załącznik do ogłoszenia

2. list motywacyjny - odręcznie podpisany

3. kserokopia dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

4. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia  wraz z dokumentami kopii dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.

 

Przebieg rekrutacji:

1. Ocena formalna  - sprawdzenie ofert pod względem poprawności formalnej, do etapu oceny merytorycznej dopuszczone zostaną ofert spełniające wymagania formalne.

2. Ocena merytoryczna  - test oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Składanie ofert:

Ofert należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "NABÓR RO.2110.1.2019 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym".

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Ujsoły ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły  w terminie do 24 czerwca 2019 roku do godz. 15.00

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Formularz aplikacyjny 1.pdf 2019-06-12 14:28:00 41 kB
Formularz aplikacyjny 1.docx 2019-06-12 14:28:00 14 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-06-12 Julia Grygny 2019-06-12 14:27:12
(Alicja Krawiec)
2019-06-12 14:30:03
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły