OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ujsoły, dnia 22.04.2016 r.

RO.6220.07.2015   

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Wójt Gminy Ujsoły, działając na podstawie  art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24 grudnia  2015 r. na wniosek Firmy Inżynierskiej „Arcus” Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, która to działa w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a, 34-300 Żywiec  , została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły”Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji środowiskowej oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4240.50.2016.RJK.3 z dnia 01.04.2016 r., oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu znak NS/NZ/523-2/16 L. dz. 414 z dnia 19.01.2016r.

        Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1, w godz. od 700 do 1500 w terminie 14 dni od dnia podania do wiadomości.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w UG Ujsoły, BIP Urzędu Gminy Ujsoły
  2. a/a – M.H.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-04-22 Michał Hutyra 2016-04-22 14:41:15
(Alicja Krawiec)
2016-04-22 14:41:15
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły