Postanowienie -RO 6220.07.15

RO.6220.07.2015                                                                                          Ujsoły, dnia 14.04.2016r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 i ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz zgodnie z art. 63 ust.1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 październik 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Stwierdzam

 

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły”, którego inwestorem jest Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a, 34-300 Żywiec  w imieniu którego działa Firma Inżynierska „Arcus” Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskiem z dnia 24.12.2015 r. pełnomocnik wnioskodawcy wystąpił do Wójta Gminy Ujsoły o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły”. Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Uooś.

            Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 Uooś oraz wymienionych w z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 64 ust. 1 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił z dniem 08.01.2016 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu  pismami o sygnaturze RO.6220.04.15, zawierającymi prośbę o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, oraz ewentualnego raportu i określenia jego zarysu.

W toku postępowania uzyskano opinię:

-      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który to pismem o sygnaturze WOOŚ.4240.50.2016.RJK.2 z dnia 11.02.2016 r. (data wpływu 07.02.2016),        wezwał do uzupełnienia wniosku z 08.01.2016 r., co wnioskodawca uczynił w dniu  04.03.2016 r. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem WOOŚ.4240.50.2016.RJK.3 z dnia 01.04.2016 r. (data wpływu 07.04.2016)wyraził opinie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, który pismem o sygnaturze NS/NZ/523-2/16 L. dz. 414 z dnia 19.01.2016r. (data wpływu 21.01.2016 r.) stwierdził, że planowana inwestycja nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Ogólna charakterystyka.

 

Analizując dokumentację sprawy, należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1439 s Kamesznica – Rajcza – Ujsoły granica państwa, na odcinku w gminie Ujsoły  o łącznej długości 11,116 km (w kilometrażu 10+877-21+993). Przedmiotowy odcinek drogi nr 1439 S rozpoczyna się na granicy gminy Ujsoły z gmina Rajcza, a kończy na granicy polsko – słowackiej w miejscowości Glinka, Gmina Ujsoły. Wzdłuż projektowanego odcinka remontowanej drogi zlokalizowana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny leśne i zadrzewione, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają również cieki wodne. Obecnie przedmiotowa droga powiatowa dwukierunkowa klasy G, obsługując ruch lokalny, a także ruch turystyczny w kierunku przejścia granicznego w Glince. Jezdnia o zmiennej szerokości (5,50 m – 7,00 m) posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie, występują liczne nierówności przekroju poprzecznego i podłużnego, spękania, wyboje oraz ubytki. Obiekty mostowe usytułowane  w ciągu modernizowanej drogi w km 11+519 i 18+088 są w niezadawalającym stanie technicznym. Wody opadowe z drogi są odprowadzane powierzchniowo poprzez rowy oraz odcinkowa kanalizacje deszczową do środowiska wodnego.

Planowana inwestycja prowadzona będzie prowadzona po istniejącym śladzie a klasa drogi pozostanie bez zmian.

Przedsięwzięcie obejmuje w szczególności:

 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 2. Przebudowę konstrukcji i nawierzchni  jezdni drogi,
 3. Budowę nowych obiektów mostowych,
 4. Przebudowę zatok autobusowych,
 5. Przebudowę skrzyżowań,
 6. Przebudowę zjazdów,
 7. Przebudowę i budowę chodników,
 8. Budowę poboczy
 9. Zabezpieczenie kolidującej infrastruktury istniejącego uzbrojenia terenu,
 10. Wymianę zniszczonych krawężników
 11. Przebudowę systemu odwodnienia, w tym budowę kanalizacji deszczowej,
 12. Montaż pionowego i poziomego oznakowania.

W ramach prowadzonych prac zostanie całkowicie rozebrany i wybudowany obiekt mostowy na potoku Moroniec w km 11+519. Kat skosu mostu będzie wynosić 90°, światło poziome 5,0 m, światło pionowe 2,10 m, całkowita długość mostu 6,20 m, a całkowita szerokości 11,30 m. Podpory będą monolityczne połączone skrzydełkami równoległymi do osi drogi. Na potoku Moroniec w miejscu ujścia do cieku Ujsoła od strony dolnej wody zostaną wykonane przylegające do przyczółków mostu murki oporowe żelbetowe w dowiązaniu do istniejących już wzdłuż podnóża skarpy drogi, które zastąpiądotychczasowebetonowe murki na wylocie mostu. Ponadto planuje się umocnienie prawobrzeżnej skarpy od strony górnej wody na długości  8,00 m (usytuowanej na ostrym luku), umocnienie zostanie wykonanej z materaców gabionowych. Dno koryta potoku w obrębie mostu pozostanie naturalne.

Ponadto projektuje się całkowita rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 18+088 na potoku Glinka, a w jego miejsce budowę nowego mostu jednoprzęsłowego. Konstrukcja mostu zbudowana będzie z prefabrykowanych belek typu KUJAN zespolonych z monolityczna płyta żelbetową ustrój nośny poprzez łożyska bezie oparty na żelbetowych przyczółkach posadowionych bezpośrednio na podłożu skalnym. Kat skosu mostu bezie wynosić 64,8°, światło poziome 11,49 m, światło  pionowe 3,60 m, całkowita długość mostu 18,495 m, a całkowita szerokość 11,80 m. na potoku Glinka w związku z ustępowaniem obiektu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, istniejącym obsunięciem skarpy w obrębie podpory mostu, projektuje się ubezpieczenie spodu skarp koszami siatkowo kamiennymi wysokości 1,0 m. Ubezpieczenie zostanie wykonane na długości ~ 6,0 za mostem oraz ~ 35,0 m przed mostem wraz z reprofilacjąobsuniętej skarpy. Dno potoku również pozostanie naturalne.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytyczenia objazdów. Roboty będą prowadzoneodcinkowo z możliwości wahadłowego ruchu pojazdówpoprzebudowywanej drodze. Na czas rozbiórki istniejących obiektów mostowych i budowy nowych przewiduje się realizacje mostów tymczasowych ( zlokalizowanych od strony górnej wody). Po zakończeniu budowy mostówstałych obiekty tymczasowe zostaną rozebrane a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

 

Usuwanie drzew i zakrzewień

 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji nie przewiduje się wycinki drzew związanych z budowa elementów drogowych. Natomiast w związku z rozbiórka i budowa mostów oraz budowa mostów tymczasowych w km 11+519 i 18+088 wystąpi konieczność usunięcia drew w liczbie 15 sztuk i krzewów na powierzchni łącznej 10 m². Prace związane z wycinka będą prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków, jednakże w przypadku konieczności usunięcia drzew w trakcie sezonu lęgowego ornitofauny wycinkę należy poprzedzić inwentaryzację ornitologiczną. W przypadku stwierdzenia na zadrzewniu gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów a w szczególności śladów lęgów ptactwa – należy uzyskać dodatkowe zezwolenie o którym mowa w art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51. I 52 tejże ustawy w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisła lub częściowa głównie w zakresie zniszczenia ich siedlisk i ostoi. Drzewa oraz krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac budowalnych, a które nie są przeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć poprzez szałunki z desek lub materiału typu juta, maty słomiane do wysokości minimum 1,5.

 

Emisja hałasu

 

            Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą  występować  uciążliwości spowodowane emisją hałasu pracujących maszyn i urządzeń budowlanych. Ich ograniczenie winno polegać między innymi na maksymalnym skróceniu czasu trwania wszystkich robót, wykonywaniu hałaśliwych prac wyłącznie w porze dziennej, stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i dobrym stanie technicznym, oraz unikaniu jednoczesnej pracy kilku  sprzętów. 

 

Emisja substancji zanieczyszczających

 

            W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się również uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających do powietrza, tj. pylenia podczas wykonywania robót ziemnych i transportu materiałów sypkich i pylistych, emisji substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu  budowlanego, oraz emisji fenolu, formaldehydu i węglowodorów podczas układania, rozprowadzania i zagęszczania mieszanki asfaltowej(przy odtwarzaniu wierzchniej warstwy jezdni). Wykorzystanie sprzętu budowlanego sprawnego technicznie, oraz zastosowanie właściwych rozwiązań organizacyjno-technicznych mających na celu ograniczenie emisji wtórnej pyłu  z miejsc magazynowania sypkich materiałów budowlanych (w tym ich pokrycie folią lub okresowe zraszanie, zwłaszcza w czasie suchej i wietrznej pogody), oraz unikanie prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrów, a także prowadzenie działań zapobiegających wtórnej emisji pyłu z transportu materiałów i odpadów oraz z dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy (np. czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy, odpowiednie zabezpieczenia materiałów sypkich podczas transportu), zminimalizuje wpływ fazy realizacji inwestycji na powietrze.

Emisja substancji zanieczyszczających w tej fazie będzie miała charakter krótkotrwały, przejściowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

 

 

 

 

Odprowadzanie zanieczyszczeń

 

Wody opadowe i roztopowe po przebudowie drogi będą odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podłużne, częściowo do rowów przydrożnych a także odcinkowo do kanalizacji deszczowej (o łącznej długości 4975 m). przed odprowadzeniem wód deszczo2cyh do środowiska na końcowych odcinkach kanalizacji zainstalowane będą lamelowesparatorysubstancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami. Wody opadowe z drogi po przebudowie odprowadzane do środowiska, będą zatem spełniać wymagania rozporządzenia Minister Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

W fazie użytkowania drogi wytwórcami odpadów będą podmioty prowadzące działalność we zakresie utrzymania drogi (prace związane z czyszczeniem drogi oraz urządzeń odwadniających, konserwacją i naprawa obiektu). W związku z tym obowiązek posiadania wszelkich potrzebnych uregulowań z zakresu gospodarki odpadami będzie spoczywać na tych firmach. Wytworzone odpady winne być przekazane odpowiednim odbiorcą.

 

Obszary cenne przyrodniczo - Natura 2000

 

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie granicy obszarów Natura 2000: specjalnego obszaru ochrony siedlisk: Beskid Żywiecki PLH 24006 i obszaru specjalnej ochrony ptaków: Beskid Żywiecki PLB 240002.

Fragmenty przebudowywanej drogi będą przebiegały w bezpośrednio sąsiedztwie koryta potoku Ujsoła, a także będą przechodzić przez ciek Bystra, które stanowią międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Górna Soła”.

Dodatkowo teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębiewezolowego korytarz ekologicznego dla ssakó2w kopytnych i drapieżnych, z fragmentami newraligicznymi „Beskid Żywiecki” . Ponadtoinwestycja znajduje się w obrębie ponadregionalnego korytarza ekologiczne dla ptaków „Lasy BeskiduŚląskoŻywieckiego i Beskid Żywiecki”.

Planowana do przebudowy droga biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Ujsoła. Analizowany teren to potencjalniemiejsce występowania lokalnych szlaków migracji zwierząt.

Przewidziane w dokumentacji przekroczenie potoku Urwisko metoda bezwykopową z lokalizacją komór nadawczej i odbiorczej poza istniejącymi płatami roślinności łęgowej nie będzie powodowało negatywnego wpływu inwestycji na siedlisko 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie położona w obszarach węzłowych korytarzy ekologicznych ssaków kopytnych i drapieżnych, w granicach południowego korytarza ekologicznego „Beskid Żywiecki” oraz korytarza migracji ptaków „ Lasy Beskidu Śląsko – Żywieckiego” – ponadregionalny przystanek „Beskid Żywiecki”(Parusel J. B., Skowrońska K., Wower A. (red.) „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I” Katowice, 2007;  Jędrzejewski i in. „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejska sieć Natura 2000 w Polsce”, 2005 zmodyfikowany w 2011 r.). realizacja i eksploatacja inwestycji nie wpłynie znacząco na ww. korytarze migracyjne.

W związku z powyższym, uwzględniając obecny stan wiedzy  i charakter analizowanego przedsięwzięcia, nie stwierdza się możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania tego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH 24006 i Beskid Żywiecki PLB 240002.

 

  Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

 

Jak wynika z analizy przedłożonej dokumentacji w zakresie wpływu inwestycji na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych stwierdzono, że zmiany w obrębie cieków będą nieznaczące dla całej zlewni a realizacji inwestycji uwzgledniająca wykonywanie prac w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia wód, nie spowoduje zagrożenia w osiągnięciu zamierzonych celów środowiskowych dla przedmiotowej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych. Prace w rejonie cieku należy prowadzić w sposób zabezpieczający  przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo wodnego zanieczyszczeń np.: odpadów. Czas trwania robót budowlanych związany z ingerencją w środowisko gruntowo wodne należy skrócić do minimum w celu ograniczenia zaburzenia przypowierzchniowych stosunków wodnych.

 

Oddziaływanie transgraniczne

 

Z uwagi na zakres przedsięwzięcia, wszelkie oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez transgranicznego oddziaływania), krótkotrwały i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych i występowanie innych uciążliwości będzie minimalne. Mając na uwadze powyższe dla  przedmiotowego zadania nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.     

 

Ustalenia MPZP Gminy Ujsoły

 

Jednocześnie tutejszy organ stwierdza, że planowana inwestycja nie naruszy ustaleń zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły zatwierdzonym Uchwałą nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. Rady Gminy Ujsoły
opublikowaną  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego w dniu 14.07.2004 r.,  Nr 59 poz.1877.

 

PODSUMOWANIE

 

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę, usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja i eksploatacja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, tym samym odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują;

 1. Firma Inżynierska „Arcus” Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Dąbrowskiego 22,
  40-024 Katowice,
 3. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Żywcu, ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły, BIP Urzędu Gminy w Ujsołach
 5. a/a- M.H.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-04-14 Michał Hutyra 2016-04-14 13:20:46
(Alicja Krawiec)
2016-04-14 13:20:46
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły