ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Ujsoły, dnia 29.12.2015 r.

 

RO.6220.7.15                                                                           

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), oraz w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm)., zawiadamiam, że w dniu 24.12.2015 r. na wniosek Firmy Inżynierskiej „Arcus” Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 działającej w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły”

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  13.01.2016 r.

Do publicznej wiadomości podaje się informację, że zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) dane o wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujsoły, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły.

Dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem można uzyskać w Urzędzie Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń
  2. BIP
  3. Firma Inżynierska „Arcus” Jerzy Bajer, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37
  4. a/a – M.H.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-01-13 Michał Hutyra 2016-01-13 10:31:14
(Alicja Krawiec)
2016-01-13 10:31:14
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły