Wszczęcie postepowania administracyjnego RO.6220.6.15

Ujsoły, dnia 15.10.2015 r.

 

RO.6220.6.15                                                                           

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), oraz w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm)., zawiadamiam, że w dniu 13.10.2015 r. na wniosek firmy: Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny Mostoland z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12, 41-103 Siemianowice Śląskie działającej w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejące i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w km 18+088 w miejscowości Glinka w Gminie Ujsoły”

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  29.10.2015 r.

Do publicznej wiadomości podaje się informację, że zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) dane o wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujsoły, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły.

Dokumenty związane z przedmiotowym postepowaniem można uzyskać w Urzędzie Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń
  2. BIP
  3. Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny Mostoland, ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12, 41-103 Siemianowice Śląskie
  4. a/a – M.H.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-10-15 Alicja Krawiec 2015-11-03 10:08:10
(Bartłomiej Kruszyński)
2015-11-03 10:08:36
(Bartłomiej Kruszyński)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły