Ogłoszenie o II ustnym przetargu na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. , nr 207, poz. 2108)


Wójt Gminy Ujsoły

o g ł a s z a
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

nieruchomości położonej w Ujsołach , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 8047 o powierzchni 0.1187 ha .


Działka ta stanowi własność Gminy Ujsoły zgodnie z księgą wieczystą KW nr BB1Z/00075391/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Działka jest niezabudowana. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. i ogłoszonym w Dz. U. Województwa Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r. pod poz. 1877, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki urbanistycznej o symbolu : U 13 Mn - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
Działka nie posiadająca prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej
Cena wywoławcza nieruchomości : 24.927,00 zł brutto z 23 % podatkiem VAT
Wadium : 2.500.00 zł. brutto
Postąpienie: nie mniej niż 250 .00 zł. brutto.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Ograniczenie stwarza brak prawnego i faktycznego uregulowania dojazdu .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – tj. kwoty 2.500.00 zł. ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 09.07.2013 r. na konto Urzędu Gminy Ujsoły nr B.S. Ujsoły 2981251018000002282000100.( lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój nr 8 ).
Za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpłaty należności na powyższy rachunek.
Wadium zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu, na wskazane konto, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomionym terminie.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu w dniu 12.07.2013 r.
o godzinie 14 .30 w Urzędzie Gminy Ujsoły w pokoju nr 4.
Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzania przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ujsoły pokój nr 11 .
Uzgodnienie terminu i godziny oględzin nieruchomości oraz uzyskanie o niej dodatkowych informacji może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu (033) 8647350 wew. 36.


Wójt Gminy
Tadeusz Piętka

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-06-10 Leon Bury 2013-06-10 07:52:10
(Alicja Krawiec)
2013-06-10 07:52:10
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły