V aukcja na sprzedaż wiaty drogowej nr 1

Wójt Gminy Ujsoły
ogłasza V aukcję na sprzedaż

wiaty drogowej nr 1, będącej własnością Gminy Ujsoły, przejętej od Zakładu Drogowych Przejść Granicznych w Zwardoniu umową darowizny z dnia 01.12.2008 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoły
Tel. /33/8647-350

2. Aukcja odbędzie się w dniu 19 października 2010 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, pok. Nr 4
3. Miejsce, w którym można obejrzeć wiatę: Urząd Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy w Ujsołach, panem Leonem Bury lub Michałem Płoskonką
4. Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest jednonawowa wiata drogowa o wymiarach 14,20 * 23,20 m posadowiona na slupach z 2 C170 w kształcie profilu zamkniętego mocowanego do marek stalowych podtrzymujących 5 wiązarów z kształtowników stalowych do których zamocowano 8 płatwi zadaszenia krytego blachą trapezową. Powierzchnia zabudowy = powierzchni użytkowej = 330 m2.
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 40.000,00 PLN,
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 400,00 PLN.
6. Wysokość wadium:
Przystępujący do licytacji zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5% ceny wywoławczej – tj. 2.000,00 PLN.
Wadium wpłaca się w terminie do 19 października 2010 r. do godz. 9:00 na rachunek bankowy Urzędu 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rajczy O/ w Ujsołach z dopiskiem „Wadium za wiatę nr 1”.
7. Warunki przystąpienia do aukcji:
- wniesienie wadium,
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie niezwłocznie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
- wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabywcy,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik, który wygrał aukcję, uchyli sie od zawarciu umowy.
8. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
10. Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z demontażem i przewiezieniem wiaty w miejsce przez siebie wyznaczone.

11. Szczegółowych informacji udziela pan Leon Bury, pan Michał Płoskonka
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 


ZARZĄDZENIE NR 51/2010
WÓJT GMINY UJSOŁY
z dnia 14.10.2010 r.

w sprawie: sprzedaży mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§1
Ogłasza się V aukcję na sprzedaż wiaty drogowej nr 1, będącej własnością Gminy Ujsoły, przejętej od Zakładu Drogowych Przejść Granicznych w Zwardoniu umową darowizny z dnia 01.12.2008 r.

§2
Przeprowadzić aukcję w dniu 19 października 2010 r. o godz. 9:00 stosując cenę wywoławczą 40.00,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
§ 3
Do aukcji mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do 19 października 2010 r. do godz. 9:00 wpłacą na rachunek Urzędu Gminy w Ujsołach, Bank Spółdzielczy w Rajczy O/ w Ujsołach 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010 wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej.
§ 4
Z przeprowadzonej aukcji należy sporządzić protokół.
§ 5
Wiatę przekazać nabywcy po wpłacie kwoty wynikającej z aukcji na rachunek Urzędu Gminy w Ujsołach.
§ 6
Szczegółowe warunki z przeprowadzenia aukcji zawiera Regulamin aukcji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 7
Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujsołach (www.bip.ujsoly.pl; www.ujsoły.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 15.10.2010 r. do dnia przeprowadzenia aukcji.
§ 8
Powołuję Komisję do przeprowadzenia przedmiotowej aukcji w składzie:
Katarzyna Wydra – przewodniczący,
Leon Bury – członek,
Michał Płoskonka – członek.
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 30/2010
Wójta Gminy Ujsoły
z dnia 20.07.2010 r.

REGULAMIN AUKCJI

na sprzedaż wiaty drogowej nr 2, będącej własnością Gminy Ujsoły, przejętej od Zakładu Drogowych Przejść Granicznych w Zwardoniu umową darowizny z dnia 01.12.2008 r.
§1
Organizatorem aukcji jest Wójt Gminy Ujsoły

§2
Wójt Gminy Ujsoły może odwołać ogłoszoną aukcję jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu aukcji do publicznej wiadomości.

§3
1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o aukcji. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji podlega przedłożeniu Komisji przed otwarciem licytacji.
2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu aukcji.
3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia aukcji wyłoniony w drodze aukcji nabywca nie wpłaci wylicytowanej kwoty i nie podpisze umowy kupna – sprzedaży pojazdu.
§ 4
Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji wykonuje Komisja w składzie co najmniej 3-osobowym.
§ 5
Aukcję prowadzi Przewodniczący Komisji, zwany dalej „prowadzącym aukcję”.

§ 6
1.Po otwarciu aukcji prowadzący podaje do publicznej wiadomości:
1) Przedmiot ;
2) Cenę wywoławczą, wysokości pierwszego postąpienia;
3) Termin uiszczenia ceny nabycia;
4) Zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu
5) Nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeni do aukcji,
- Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
2. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego
przeznaczonego do sprzedaży
- Prowadzący aukcję informuje uczestników aukcji, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
- Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki przed trzecim wywołaniem nie ma dalszych postąpień
- Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
- Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
- Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji
- Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników licytacji, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławcza powiększona o co najmniej 1%

§ 7
1. Komisja sporządza z przebiegu aukcji protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) Określenie miejsca i czasu oraz rodzaj aukcji;
2) Imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję;
3) Wysokość ceny wywoławczej;
4) Najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot aukcji;
5) Imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) Wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
7) Wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia aukcji;
8) Wzmiankę o odczytaniu protokołu.
2. Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisują przewodniczący i członkowie komisji
oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§ 8
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu aukcji,
jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej przeprowadzenia.

§ 9
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 10
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż wiaty drogowej nr 1, będącej własnością Gminy Ujsoły, przejętej od Zakładu Drogowych Przejść Granicznych w Zwardoniu umową darowizny z dnia 01.12.2008 r. zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujsołach, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu od dnia 21.07.2010 r. do dnia przeprowadzenia aukcji.
§ 11
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-10-15 Leon Bury 2010-10-15 07:53:36
(Alicja Krawiec)
2010-10-15 07:53:36
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły