Ogłoszenie Wójta Gminy Ujsoły o wyłożeniu PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJSOŁY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO do publicznego wglądu.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY UJSOŁY
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY UJSOŁY
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały XVIII/104/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 marca 2008r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY UJSOŁY
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

w dniach od 4 LUTY 2010 r. do 18 MARCA 2010 r. w Urzędzie Gminy Ujsoły w dawnej sali posiedzeń w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoły odbędzie się w dniu 18 marca 2010 r. o godz. 12:00 w budynku Organistówki, ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 2, Ujsoły.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ujsoły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami/ każdy może wnieść uwagi i wnioski do projektu prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu studium. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugujsoly@ujsoly.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym, do Wójta Gminy Ujsoły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2010 r.

 

 

 

 

 

Tadeusz Piętka

Wójt Gminy Ujsoły

 


Ujsoły, dnia 2010-01-20

 


 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-01-20 Katarzyna Bryś 2010-01-20 07:57:38
(Katarzyna Wydra)
2010-01-20 07:57:38
(Katarzyna Wydra)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły