Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 35 ust.1, art.. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. , nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Ujsoły
o g ł a s z a
publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

nieruchomości położonej w Złatnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11767/40 o powierzchni 0.0637 ha – zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr Złatna 101, oraz działki nr 13324/15 o powierzchni 0.0329 ha .
Działki te stanowią własność Gminy Ujsoły zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu-Wydział I Cywilny, Sygn. akt. I Ns 1851/08 z dnia 21 sierpnia 2009 r., oraz księgą wieczystą KW nr BB1Z/00010770/09 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr 11767/40 jest nieruchomością zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem mieszkalnym, natomiast działka nr 13324/15 jest nieruchomością niezabudowaną. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. i ogłoszonym w Dz. U. Województwa Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r. pod poz. 1877 przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze jednostek urbanistycznych o symbolach :

Działka nr 11767/40 - około 20 % powierzchni działki Z 178 KZ - Tereny układu komunikacyjnego – drogi zbiorcze,
- około 80 % powierzchni działki Z 16 Mn - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Działka nr 13324/15 - około 10 % powierzchni działki Z 40 Ls – Tereny zieleni leśnej – lasy ochronne,
- około 90 % powierzchni działki Z 128 R - Tereny upraw polowych łąk i pastwisk.

Cena wywoławcza obu nieruchomości : 123.300,00 zł.
Wadium : 12.400.00 zł.
Postąpienie: nie mniej niż 1.233,00 zł.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.400.00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych i 0/100gr).
Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 29.10.2009 r. na konto Urzędu Gminy Ujsoły nr B.S. Ujsoły 34812510180000022820000010 lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój nr 8).
Za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpłaty należności na powyższy rachunek.
Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu, na wskazane konto, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia mienia.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu w dniu 30.10.2009 r.
o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Ujsoły w pokoju nr 4.
Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzania przetargu.
Sprzedawcy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ujsołach - sala posiedzeń, 34 - 371 Ujsoły, ul. Gminna 1, tel. (033) 8647350 wew. 36.


Wójt Gminy Ujsoły
Tadeusz Piętka

 

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-09-25 11:04:15 31 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-09-25 Katarzyna Bryś 2009-09-25 11:03:24
(Katarzyna Wydra)
2009-09-25 11:03:24
(Katarzyna Wydra)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły