Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ujsoły, dnia 23.02.2009 r.


RO 7020/01b/09


INFORMACJA O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.33 ust.1 pkt.1-8, art.73 ust.1, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Ujsoły
 

z a w i a d a m i a


że w dniu 23.02.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu,
34 – 300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły granica państwa na odcinku Milówka – Glinka o długości 19,0 km: - I etap-5,72 km ”.Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Organizacyjnym, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1.Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy składać w Referacie Organizacyjnym, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1 do dnia 25 marca 2009 roku.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie jest:
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żywcu,
- Starosta Powiatu Żywieckiego.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ujsoły.


Wójt Gminy Ujsoły
Tadeusz Piętka
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-24 Michał Płoskonka 2009-02-24 12:19:58
(Michał Płoskonka)
2009-02-24 12:21:29
(Katarzyna Wydra)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły