Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze RO.2110.2.2019

Wójt Gminy Ujsoły z siedzibą w Ujsołach ul. Gminna 1,  34-371 Ujsoły  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Ujsoły

 

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym
  2. posiadane pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie , których obowiązek podania nie wynika przepisów prawa
  5. umiejętność obsługi programów MS Office, internetu, poczty elektronicznej

 

Wymagania dodatkowe:

Podstawowa znajomość przepisów :

1. Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa o podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych.

3. Ustawa o opłacie skarbowej.

4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Ustawa o pomocy publicznej.

6.Preferowane doświadczenie  w pracy w administracji publicznej.

7. Komunikatywność

 

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku :

 

1. Ustalenie wymiaru podatku od: nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wraz z całym postępowaniem dowodowym.

2. Wydawanie decyzji określających zobowiązania podatkowe.

3. Wydawanie i odmowa wydawania zaświadczeń.

4. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oddanych do użytku wraz z wymiarem.

5. Ewidencja stanu nieruchomości z ustaleniem     i naliczeniem wymiaru.

6. Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – pomoc de minimis.

7. Opracowywanie uchwał w sprawie podatków  i opłat lokalnych.

 

Warunki pracy:

1. Pełny wymiar czasu pracy - umowa na czas określony - 1 rok.

2. Miejsce pracy : Urząd Gminy Ujsoły ul. Gminna 1 , budynek urzędu nie jest wyposażony w windę, brak podjazdu ,  poruszanie się po schodach, biuro na II piętrze, węzeł sanitarny na I piętrze budynku, szerokie korytarze, brak możliwości poruszania się na wózku.

3. Stanowisko wymaga wysokiego stopnia samodzielności, bezpośredniego oraz telefonicznego  kontaktu z interesantami oraz instytucjami publicznymi.

4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ujsoły.

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W  miesiącu maju 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ujsoły w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Niezbędne dokumenty:

1. wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny stanowiący załącznik do ogłoszenia

2. list motywacyjny - odręcznie podpisany

3. kserokopia dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

4. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia  wraz z dokumentami kopii dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.

 

Przebieg rekrutacji:

1. Ocena formalna  - sprawdzenie ofert pod względem poprawności formalnej, do etapu oceny merytorycznej dopuszczone zostaną ofert spełniające wymagania formalne.

2. Ocena merytoryczna  - test oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Składanie ofert:

Ofert należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją " NABÓR RO.2110.2.2019 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym" .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Ujsoły ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły  w terminie do 24 czerwca 2019 roku do godz. 15.00

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Formularz aplikacyjny _2_.pdf 2019-06-17 11:40:00 41 kB
Formularz aplikacyjny (2).docx 2019-06-17 11:40:00 14 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-06-17 Julia Grygny 2019-06-17 11:39:39
(Alicja Krawiec)
2019-06-17 11:39:39
(Alicja Krawiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły