XVII Sesja VI kadencji RGU z dnia 6 czerwca 2012 roku

Uchwały podjęte na XVII Sesji w dniu 6 czerwca 2012 roku:

1. Uchwała Nr XVII/118/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

2. Uchwała Nr XVII/119/2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

3. Uchwała Nr XVII/120/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 20124.

4. Uchwała Nr XVII/121/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Uchwała Nr XVII/122/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ujsoły.

6. Uchwała Nr XVII/123/ 2012 w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

7. Uchwała  Nr XVII/124/2012 w sprawie: : przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012.

8. Uchwała Nr XVII/125/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

9. Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011.

10. Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) dla obszaru działki nr 1114/3, obręb: Soblówka.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-06-13 Alicja Krawiec 2012-06-13 09:22:58
(Alicja Krawiec)
2012-06-13 09:22:58
(Alicja Krawiec)