XXX Sesja VI kadencji RGU z dnia 19 listopada 2013 roku

 

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy Ujsoły
w dniu 19 listopada 2013 roku:

1. Uchwała Nr XXX/214/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2027.
2. Uchwała Nr XXX/215/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
3. Uchwała Nr XXX/216/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/202/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.
4. Uchwała Nr XXX/217/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
5. Uchwała Nr XXX/218/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Glince.
6. Uchwała Nr XXX/219/2013  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.
7. Uchwała Nr XXX/220/2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
8. Uchwała Nr XXX/221/2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
9. Uchwała Nr XXX/222/2013  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.
10. Uchwała Nr XXX/223/2013  w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2014 rok oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty.
11. Uchwała Nr XXX/224/2013  w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na rok 2014.
12. Uchwała Nr XXX/225/2013  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2014 roku.
13. Uchwała Nr XXX/226/2013 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają się o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.
14. Uchwała Nr XXX/227/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia
30 listopada 2012r. zmienionej Uchwałą Nr XXIV/178/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujsoły.
15.Uchwała Nr XXX/228/2013  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014.
16. Uchwała Nr XXX/229/2013  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
17. Uchwała Nr XXX/230/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoły”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-11-25 Alicja Krawiec 2013-11-25 09:06:18
(Alicja Krawiec)
2013-11-25 09:06:18
(Alicja Krawiec)