XXV Sesja VI kadencji RGU z dnia 19 marca 2013 roku

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 19 marca 2013 roku:

1.Uchwała Nr XXV/183/2013 w sprawie:
Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ujsoły na lata 2013 – 2016.

2.Uchwała Nr XXV/184/2013 w sprawie:
Zmiany Uchwały Nr XXIII/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024.
3.Uchwała Nr XXV/185/2013 w sprawie:
Zmian w budżecie na 2013 rok.
4. Uchwa Nr XXV/186/2013 w sprawie:
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.
5.Uchwała Nr XXV/187/2013 w sprawie:
Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły.
6.Uchwała Nr XXV/188/2013 w sprawie:
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7.Uchwała Nr XXV/189/2013 w sprawie:
Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
8.Uchwała Nr XXV/190/2013 w sprawie:
Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Uchwała Nr XXV/191/2013 w sprawie:
Ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły
10. Uchwała Nr XXV/192/2013 w sprawie:
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11. Uchwała Nr XXV/193/2013 w sprawie:
Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12.Uchwała Nr XXV/194/2013 w sprawie:
Ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujsoły.
13.Uchwała Nr XXV/195/2013 w sprawie:
Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2013 roku.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2013-04-02 Alicja Krawiec 2013-04-02 09:44:07
(Alicja Krawiec)
2013-04-02 09:44:07
(Alicja Krawiec)