XXXVII Sesja VI kadencji RGU z dnia 30 października 2014 roku

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji w dniu 30 października 2014 roku:

1. Uchwała Nr XXXVII/276/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozoe Finansowej Gminy Ujsoły na lata 2014 - 2027.

2. Uchwała Nr XXXVII/277/2014 w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok.

3. Uchwała Nr XXXVII/278/2014 w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

4. Uchwała Nr XXXVII/279/2014 w sprawie: zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Uchwała Nr XXXVII/280/2014 w sprawie: określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2015.

6. Uchwała Nr XXXVII/281/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

7.Uchwała Nr XXXVII/282/2014 w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku.

8. Uchwała Nr XXXVII/283/2014 w sprawie: uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów w 2015 roku oraz okreslenia zasad ustalenia poboru i terminów płatnosci tej opłaty.

9. Uchwała Nr XXXVII/284/2014 w sprawie: ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2015 rok.

10. uchwała Nr XXXVII/285/2014 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2015 rok.

11. Uchwała Nr XXXVII/286/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29.03.2007r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

12. Uchwała Nr XXXVII/287/2014 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-01-12 Alicja Krawiec 2015-01-12 10:21:31
(Alicja Krawiec)
2015-01-12 10:21:31
(Alicja Krawiec)