XXXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 czerwca 2014 roku

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji:

1. Uchwała Nr XXXIV/255/2014 w sprawie : Zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujsoły na lata 2014 - 2027

2. Uchwała Nr XXXIV/256/2014 w sprawie: Zmian w budżecie na 2014 rok.

3. Uchwała Nr XXXIV/257/2014 w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

4. Uchwała Nr XXXIV/258/2014 w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły dla obszaru działki nr 1114/3 obręb: Soblówka.

5. Uchwała Nr XXXIV/259/2014 w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Ujsoły.

6. Uchwała Nr XXXI/260/2014 w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. „Z nową wiedzą w lepszą przyszłość” nr WND-POKL.09.01.02-24-076/14 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Uchwała Nr XXXIV/261/2014 w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

8. Uchwała Nr XXXIV/262/2014 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2014 - 2017.

9.Uchwała Nr XXXIV/263/2014 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

10. Uchwała Nr XXXIV/264/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z e sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

11. Uchwała Nr XXXIV/265/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

12. Uchwała Nr XXXIV/266/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-07-09 Alicja Krawiec 2014-07-09 14:22:25
(Alicja Krawiec)
2014-07-09 14:22:47
(Alicja Krawiec)