IX Sesja VI kadencji RGU 16 listopad 2015 rok

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Ujsoły 16 listopada 2015 roku:

 1. Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie:

Zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 2. Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły /wersja elektroniczna/

 3. Uchwała Nr IX/69/2015 w sprawie:

Zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 4. Uchwała Nr IX/70/2015 w sprawie:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 5. Uchwała Nr IX/71/2015 w sprawie:

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.

 6. Uchwała Nr IX/72/2015 w sprawie:

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

 7. Uchwała Nr IX/73/2015 w sprawie:

Wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku.

8. Uchwała Nr IX/74/2015 w sprawie:

Uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tej opłaty.

9. Uchwała Nr IX/75/2015 w sprawie:

ustalenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 10. Uchwała Nr IX/76/2015 w sprawie:

ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na rok 2016

11. Uchwała Nr IX/77/2015 w sprawie:

Opłaty targowej na terenie gminy Ujsoły na 2016 rok.

 12. Uchwała Nr IX/78/2015 w sprawie:

zasad poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

13. Uchwała Nr IX/79/2015 w sprawie:

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Glince stanowiącej własność Gminy Ujsoły.

 14. Uchwała Nr IX/80/2015 w sprawie:

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

 15. Uchwała Nr IX/81/2015 w sprawie:

Przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016.

 16. Uchwała Nr IX/82/2015 w sprawie:

Określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujsoły.

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-11-19 Alicja Krawiec 2015-11-19 13:04:39
(Alicja Krawiec)
2015-11-19 13:04:39
(Alicja Krawiec)