III sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 lutego 2015 roku

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 23 lutego 2015 roku:


1.Uchwała Nr III/20/2015 w sprawie:
zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach poprzez utworzenie jej filii w Soblówce.
2.Uchwała Nr III/21/2015 w sprawie:
zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach poprzez utworzenie jej filii w Złatnej.
3.Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
4.Uchwała Nr III/23/2015 w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujsołach.
5.Uchwała Nr III/24/2015 w sprawie:
Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
6.Uchwała Nr III/25/2015w sprawie:
Zmian w budżecie na 2015 rok.
7.Uchwała Nr III/26/2015 w sprawie:
Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia
30 grudnia 2014 r.
8.Uchwała III/27/2015 w sprawie:
zmiany Uchwały Nr VI /40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.
9.Uchwała Nr III/28/2015 w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ujsoły do współpracy w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ujsoły a pozostałymi powiatami i gminami
wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
10.Uchwała III/29/2015 w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
11.Uchwała III/30/2015 w sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły.
12.Uchwała Nr III/31/2015 w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujsoły
na 2015 rok.


 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-02-27 Alicja Krawiec 2015-02-27 14:05:17
(Alicja Krawiec)
2015-02-27 14:05:17
(Alicja Krawiec)