Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.24.2023

IFXIII.747.24.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.), zwanej dalej specustawa gazową oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w oparciu o art. 19a ust. 3 specustawy gazowej dla inwestycji pn.:

-      „Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa relacji Skoczów – Cieszyn, o długości ok. 1600 m;

-      Budowa nowego kątowego zespołu zaporowo – upustowego DN200 / DN100;

-      Budowa odcinka gazociągu DN100 o długości ok. 16 m – odgałęzienie do SRP Kostkowice;

-      Rozbiórka trzech odcinków istniejącego gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w rejonie punktów włączeniowych o długości: ok. 25 m, 21 m i 14 m;

-      Rozbiórka istniejącego podziemnego zespołu zaporowo – upustowego DN200;

-      Wyłączenie z eksploatacji pozostałego odcinka gazociągu DN200 pomiędzy punktami włączenia

w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 1200 m na gazociągu DN200 relacji Skoczów – Cieszyn, odc. Kostkowice Zamarski”.

Wnioskiem objęta jest nieruchomość o numerze ewidencyjnym działki:

Gmina: Dębowiec, Obręb: 0002 Gumna, A.M. 1

777 (BB1C/00075293/4)

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę, a ponadto, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 527 lub 524 (IV piętro), tel.: 32 20 77 527 lub 32 20 77 524 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godz. 900 - 1400. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiał.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego lub przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, wskutek innego zdarzenia prawnego – nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

 

Ilona Szefer

Starszy inspektor wojewódzki

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-02-23 Regina Kotela 2023-02-23 11:35:06
(Regina Kotela)
2023-02-23 11:42:58
(Regina Kotela)