Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 12 lutego 2024 r.
  1. Uchwała nr LX/435/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
  2. Uchwała nr LX/436/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujsoły w 2024 roku.
  3. Uchwała nr LX/437/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
  4. Uchwała nr LX/438/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ujsoły.
  5. Uchwała nr LX/439/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-02-14 Regina Kotela 2024-02-14 09:09:13
(Regina Kotela)
2024-02-14 09:09:13
(Regina Kotela)