Uchwały podjęte na LIX Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 28 grudnia 2023 r.
 1. Uchwała nr LIX/416/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
 2. Uchwała nr LIX/417/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
 3. Uchwała nr LIX/418/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Ujsołach na realizację zadania pn.: Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach.
 4. Uchwała nr LIX/419/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach  na rok 2024.
 5. Uchwała nr LIX/420/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia od Gminy Rajcza realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
 6. Uchwała nr LIX/421/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujsoły.
 7. Uchwała nr LIX/422/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujsoły, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
 8. Uchwała nr LIX/423/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.
 9. Uchwała nr LIX/424/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły zarządu nad drogą leśną Na Pałom w Glince.
 10. Uchwała nr LIX/425/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa na odcinku 3 – Z3 na terenie Gminy Ujsoły.
 11. Uchwała nr LIX/426/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie amfiteatru w Ujsołach.
 12. Uchwała nr LIX/427/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ujsoły na 2024 rok.
 13. Uchwała nr LIX/428/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2024 rok.
 14. Uchwała nr LIX/429/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2024 rok.
 15. Uchwała nr LIX/430/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2024 rok.
 16. Uchwała nr LIX/431/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024.
 17. Uchwała nr LIX/432/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 18. Uchwała nr LIX/433/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły,
 19. Uchwała nr LIX/434/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie Uchwały budżetowej na 2024 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-01-04 Regina Kotela 2024-01-04 16:09:18
(Regina Kotela)
2024-01-08 08:35:06
(Regina Kotela)