Uchwały podjęte na LVIII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 29 listopada 2023 r.
 1. Uchwała Nr LVIII/405/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+.
 2. Uchwała Nr LVIII/406/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych  niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr LVIII/407/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Ujsołach na realizację zadania pn.: Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach.
 4. Uchwała Nr LVIII/408/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
 5. Uchwała Nr LVIII/409/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
 6. Uchwała Nr LVIII/410/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 7. Uchwała Nr LVIII/411/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024.
 8. Uchwała Nr LVIII/412/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ujsoły.
 9. Uchwała Nr LVIII/413/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 10. Uchwała Nr LVIII/414/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Uchwała Nr LVIII/415/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2023 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-12-01 Regina Kotela 2023-12-01 08:52:10
(Regina Kotela)
2023-12-01 08:52:10
(Regina Kotela)