Uchwały podjęte na LV Sesji Rady Gminy Ujsoły
  1. Uchwała nr LV/387/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
  2. Uchwała nr LV/388/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
  3. Uchwała nr LV/389/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  4. Uchwała nr LV/390/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły dla części działki nr 9252/2 obręb Ujsoły przy ul. Danielki.
  5. Uchwała nr LV/391/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  6. Uchwała nr LV/392/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ujsoły.
  7. Uchwała nr LV/393/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Długi Groń i Kubiesówka.
  8. Uchwała nr LV/394/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2022 Rady Gminy Ujsoły z dnia 7 września 2022 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły od Powiatu Żywieckiego wykonania zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa na odcinku o długości 1236 mb w km od 16+054 do km 17+290 w miejscowości Glinka”.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-10-02 Regina Kotela 2023-10-02 08:46:48
(Regina Kotela)
2023-10-02 08:46:48
(Regina Kotela)