Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Gminy Ujsoły
  1. Uchwała nr LI/369/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II”.
  2. Uchwała nr LI/370/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.
  3. Uchwała nr LI/371/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 maja 2023 r.   w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  4. Uchwała nr LI/372/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez gminę Ujsoły.
  5. Uchwała nr LI/373/2023 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-06-05 Regina Kotela 2023-06-05 08:07:48
(Regina Kotela)
2023-06-05 08:07:48
(Regina Kotela)