Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy Ujsoły
 1. Uchwała nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi
 2. Uchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 3. Uchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022
 4. Uchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Seniora +” i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ujsołach
 5. Uchwała nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły
 6. Uchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły - w rejonie Butorowej Grapy w Ujsołach
 7. Uchwała nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji  wniesionej w dniu 10 września 2021 r. przez Fundację Nowe Spektrum z siedzibą w Kobiórze
 8. Uchwała nr XXXI/249/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 9. Uchwała nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 10. Uchwała nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy
 11. Uchwała nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie  zmiany uchwały nr XIII/110/2019 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-12-02 Regina Kotela 2021-12-02 09:48:19
(Regina Kotela)
2021-12-02 09:48:19
(Regina Kotela)