Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

1)        Uchwała nr XXII/164/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

2)        Uchwała nr XXII/165/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach.

3)        Uchwała nr XXII/166/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

4)        Uchwała nr XXII/167/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

5)        Uchwała nr XXII/168/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

6)        Uchwała nr XXII/169/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły

7)        Uchwała nr XXII/170/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/155/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 września 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły

8)        Uchwała nr XXII/171/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021

9)        Uchwała nr XXII/172/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły - w rejonie ul. Mostowej w Ujsołach

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2020-12-16 Regina Kotela 2020-12-16 10:32:14
(Regina Kotela)
2020-12-16 10:32:14
(Regina Kotela)