I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku Szkoły Podstawowej oznaczonym numerem 68 w Glince

Ogłoszenie  o  przetargu

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. , nr 207, poz. 2108)

 Wójt Gminy Ujsoły

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w  budynku Szkoły Podstawowej oznaczonym  numerem 68 w Glince, na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 9528/8   o powierzchni 0.0415 ha.

Lokal  stanowi własność Gminy Ujsoły zgodnie z księgą wieczystą KW nr BB1Z/00055923/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ujsołach nr XIV/81/2004 z dnia 28.04.2004 r. i ogłoszonym w Dz. U. Województwa Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r. pod poz. 1877, uwzględniając zakres Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.76.2015 z dnia 8 października 2015 r.,  przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki urbanistycznej o symbolu: G 115 UP - Tereny zabudowy usługowej - usługi publiczne - np. administracja publiczna, oświata, łączność, zdrowie, opieka społeczna, kultura, kult religijny, inne (np. strażnice p. poż.) na działkach wydzielonych.

Cena wywoławcza lokalu  : 82.000,00 zł.  (zwolniona z podatku VAT)

Wadium: 8 200.00 zł. (zwolniona z podatku VAT)

Postąpienie: nie mniej niż  800,00 zł. (zwolniona z podatku VAT)

Lokal mieszkalny stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w  wysokości  10% ceny wywoławczej – tj. kwoty 8 200.00 zł. (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 02.12.2019 r. na konto Urzędu Gminy Ujsoły nr B.S. Ujsoły 29812510180000022820000100 (lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój  nr 8).

Za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpłaty należności na powyższy rachunek.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikowi przetargu, na wskazane konto, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy  w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży  w wyznaczonym w zawiadomionym  terminie.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium na dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

                Wszelkie podatki i opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w obecności uczestników przetargu w dniu 05.12.2019 r.

o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy Ujsoły w pokoju nr 4.

Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzania przetargu.

Sprzedawcy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje zainteresowanych.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 13oo po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ujsoły  pokój  nr 11.

Uzgodnienie terminu i godziny oględzin nieruchomości oraz uzyskanie o niej dodatkowych informacji może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu (033) 8647350 wew. 36.

 

 

Ujsoły, dnia 05.11.2019 r.                                                                                              Wójt  Gminy

                                                                                                      Tadeusz Piętka

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2019-11-04 Leon Bury 2019-11-04 11:31:30
(Alicja Krawiec)
2019-11-04 11:31:30
(Alicja Krawiec)