Zawiadomienie na LXI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie  na LXI  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 27 marca 2024 r.  o godz. 9.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Stawek w Złatnej” – wystąpienie Julii Grygny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/439/2024 Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 lutego 2024  r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Ujsoływystąpienie Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Ujsołach na realizację zadania pn.: Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach - wystąpienie Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-03-20 Regina Kotela 2024-03-20 08:31:22
(Regina Kotela)
2024-03-20 10:09:41
(Regina Kotela)