Zawiadomienie na LVIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Ujsoły, dnia 22.11.2023 r.

 

Zawiadomienie  na LVIII  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 29 listopada 2023 r.  o godz. 10.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ - wystąpienie przedstawiciela Aglomeracji Beskidzkiej. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych  niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystąpienie Skarbnika Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Ujsołach na realizację zadania pn.: Prace renowacyjne w Kościele Parafialnym w Ujsołach – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024 wystąpienie Julii Grygny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ujsoły - wystąpienie kierownika GOPS.
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - wystąpienie kierownika GOPS
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - wystąpienie kierownika GOPS.
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – wystąpienie kierownika GOPS
 15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-11-22 Regina Kotela 2023-11-22 09:44:43
(Regina Kotela)
2023-11-22 09:57:59
(Regina Kotela)