Zawiadomienie na LI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na LI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. roku o godz. 9.00

w budynku Myśliwska przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II” wystąpienie Skarbnika Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez gminę Ujsoływystąpienie Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 9. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami uprawnionymi za rok 2022 -  wystąpienie Julii Grygny
 10. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-05-23 Regina Kotela 2023-05-23 11:16:04
(Regina Kotela)
2023-05-23 11:16:04
(Regina Kotela)