II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 r.

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 30 listopada 2018 roku:

 

1.  Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie:

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

2.  Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie:

zmiany uchwały nr XXXVII/303/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

3.  Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie:

opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły

4.  Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie:

opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły

5.  Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie:

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6.  Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie:

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.  Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie:

ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ujsoły.

8. Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXXVII/302/2018 Rady Gminy w Ujsołach  z dnia 11 października 2018 r.  w sprawie  przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019.

9. Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie:

uchylenia uchwały Nr XXXVII/301/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 października 2018 roku w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na obszarze zlewni Węgierska Górka, obejmującej gminy: Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły.

10. Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie:

przyjęcia projektu regulaminu odprowadzania ścieków na obszarze zlewni Węgierska Górka, obejmującej Gminy: Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły.

11.  Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie:

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły.

12. Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie:

zmiany Statutu Gminy Ujsoły

13. Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie:

przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujsoły  na lata 2017 – 2023”

14.  Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie:

 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie:

przyjęcia przez Gminę Ujsoły wykonania zadania publicznego

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-12-05 Regina Kotela 2018-12-05 11:27:30
(Alicja Krawiec)
2018-12-05 11:27:30
(Alicja Krawiec)